Quanti18

115 tekstów – auto­rem jest Quan­ti18.

Zaufa­nia kre­dyt wyczer­pać bar­dzo szyb­ko można 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 11 listopada 2018, 23:29

Jak to trud­no łat­wo żyć 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2018, 20:05

***

Uśmie­chem do mnie mów
Bym To­bie zno­wu mógł
Po­kazać ser­ce swe

Na dob­re czy na złe
Być ra­zem zaw­sze blisko
I dzielić z Tobą wszystko 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 listopada 2018, 18:13

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 2 listopada 2018, 20:27

Wszys­tko zaczy­na się i kończy w głowie 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 listopada 2018, 11:59

Ty pejoratywie 

myśl • 30 października 2018, 22:45

Roz­bierz myśli,
ubierz w słowa 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 października 2018, 22:45

Pus­te słowo za­mień w czyn 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 października 2018, 11:04

Roz­bi­jam się o as­te­roidal­ne myśli 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2018, 15:17

***

Moją pier­wszą sąsiadką była miłość. Zaw­sze po­magała, da­wała nadzieję, ra­dość, szczęście. Nig­dy nie chciała nic w za­mian. Cza­sem roz­paczała bez po­wodu, zat­ra­cała się w smut­ku, by znów ema­nować jak daw­niej. Ogólnie była [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2018, 22:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 listopada 2018, 21:24Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

12 listopada 2018, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

12 listopada 2018, 02:54Moon G sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

11 listopada 2018, 23:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

11 listopada 2018, 21:53Cris sko­men­to­wał tek­st Jak to trud­no łat­wo [...]

10 listopada 2018, 20:08rokoko sko­men­to­wał tek­st Jak to trud­no łat­wo [...]

10 listopada 2018, 20:05Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak to trud­no łat­wo [...]

5 listopada 2018, 18:13Quanti18 do­dał no­wy tek­st ***

3 listopada 2018, 15:32magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Rozbierz myśli, ubierz w słowa

2 listopada 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]